Pocket guide for tenants – houses and units (Form 17a) Vietnamese

Pocket guide for tenants – houses and units (Form 17a) Vietnamese
v14 Aug23

Cẩm nang bỏ túi dành cho người thuê nhà – nhà và căn hộ này (Mẫu 17a)

Cẩm nang bỏ túi dành cho người thuê nhà – nhà và căn hộ này (Mẫu 17a) (Pocket guide for tenants - houses and units - Form 17a) dành cho những người thuê nhà sống trong nhà, căn hộ, căn hộ biệt lập, nhà phố và nhà thuyền. Nó bao gồm thông tin người thuê nhà sẽ cần khi thuê nhà ở Queensland và giải thích các quyền hạn và trách nhiệm của họ theo luật. Cẩm nang này phải được cung cấp cho người thuê nhà trước khi họ thuê bất động sản.

Cẩm nang này đã được Cơ quan Đặc trách Thuê nhà (RTA) soạn thảo. RTA quản lý luật lệ về thuê nhà ở tại Queensland và giúp mọi người thuê nhà hiệu quả bằng cách cung cấp:

  • thông tin và hỗ trợ thuê nhà
  • quản lý tiền đặt cọc thuê nhà
  • giải quyết tranh chấp
  • điều tra và thực thi
  • dịch vụ giáo dục đến tận nơi

Quý vị có thể xin RTA hỗ trợ bằng cách gọi số 1300 366 311 (trong nước Úc) hoặc +61 7 3224 1600(bên ngoài nước Úc), từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:00 chiều AEST. Quý vị có thể sử dụng dịch vụ thông dịch miễn phí khi gọi đến số này.

213 kB Download

Cẩm nang bỏ túi dành cho người thuê nhà – nhà và căn hộ này (Mẫu 17a)

Cẩm nang bỏ túi dành cho người thuê nhà – nhà và căn hộ này (Mẫu 17a) (Pocket guide for tenants - houses and units - Form 17a) dành cho những người thuê nhà sống trong nhà, căn hộ, căn hộ biệt lập, nhà phố và nhà thuyền. Nó bao gồm thông tin người thuê nhà sẽ cần khi thuê nhà ở Queensland và giải thích các quyền hạn và trách nhiệm của họ theo luật. Cẩm nang này phải được cung cấp cho người thuê nhà trước khi họ thuê bất động sản.

Cẩm nang này đã được Cơ quan Đặc trách Thuê nhà (RTA) soạn thảo. RTA quản lý luật lệ về thuê nhà ở tại Queensland và giúp mọi người thuê nhà hiệu quả bằng cách cung cấp:

  • thông tin và hỗ trợ thuê nhà
  • quản lý tiền đặt cọc thuê nhà
  • giải quyết tranh chấp
  • điều tra và thực thi
  • dịch vụ giáo dục đến tận nơi

Quý vị có thể xin RTA hỗ trợ bằng cách gọi số 1300 366 311 (trong nước Úc) hoặc +61 7 3224 1600(bên ngoài nước Úc), từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:00 chiều AEST. Quý vị có thể sử dụng dịch vụ thông dịch miễn phí khi gọi đến số này.