Pocket guide for tenants - houses and units (Form 17a) Vietnamese

Pocket guide for tenants - houses and units (Form 17a) Vietnamese
v7 Jun22


Cơ quan Đặc trách Thuê Nhà (RTA, Residential Tenancies Authority) thi hành luật thuê nhà ở tại Queensland và giúp mọi người thuê nhà suôn sẻ. Chúng tôi phổ biến thông tin và trợ giúp về thuê nhà, quản lý tiền thế chân, giải quyết tranh chấp, điều tra cũng như truy tố và dịch vụ giáo dục.

Cẩm nang bỏ túi dành cho người thuê nhà – nhà và căn hộ (unit) tiện dụng của chúng tôi (Mẫu 17a) có những thông tin cơ bản về thuê nhà tại Queensland. Người thuê nhà phải nhận được Cẩm nang này trước khi họ thuê nhà.

Nếu cần thông dịch viên, quý vị hãy liên lạc với Dịch vụ Thông phiên dịch (TIS) qua số 131 450 trong giờ làm việc của RTA (Thứ Hai–Thứ Sáu, 8:30 sáng–5:00 chiều). Sau đó TIS có thể gọi điện cho RTA cho quý vị mà quý vị bị tốn tiền.

651.4 kB Download

Cơ quan Đặc trách Thuê Nhà (RTA, Residential Tenancies Authority) thi hành luật thuê nhà ở tại Queensland và giúp mọi người thuê nhà suôn sẻ. Chúng tôi phổ biến thông tin và trợ giúp về thuê nhà, quản lý tiền thế chân, giải quyết tranh chấp, điều tra cũng như truy tố và dịch vụ giáo dục.

Cẩm nang bỏ túi dành cho người thuê nhà – nhà và căn hộ (unit) tiện dụng của chúng tôi (Mẫu 17a) có những thông tin cơ bản về thuê nhà tại Queensland. Người thuê nhà phải nhận được Cẩm nang này trước khi họ thuê nhà.

Nếu cần thông dịch viên, quý vị hãy liên lạc với Dịch vụ Thông phiên dịch (TIS) qua số 131 450 trong giờ làm việc của RTA (Thứ Hai–Thứ Sáu, 8:30 sáng–5:00 chiều). Sau đó TIS có thể gọi điện cho RTA cho quý vị mà quý vị bị tốn tiền.

Was this page helpful?

Please note that we cannot respond to any comments made here. If you need a response, please contact us

Please select a reson