Pocket guide for tenants - other languages

Pocket guide for tenants - houses and units (Form 17a) Arabic
v7 Jun22

تدير هيئة الإيجارات السكنية (RTA) قوانين الإيجارات السكنية في كوينزلاند، وتهتم بجعل الإيجارات ممكنة للجميع. نحن نقدم معلومات ودعم بشأن الإيجارات، وإدارة السندات، وتسوية المنازعات، والتحقيقات والمقاضاة، والخدمات التوعوية.

يغطي دليل الجيب للمستأجرين - المنازل والوحدات السكنية(Form 17a) أساسيات الإستئجار في ولاية كوينزلاند. ويجب إعطاء هذا الدليل للمستأجرين قبل استئجار العقار.

إذا كنت تحتاج إلى مترجم شفهي، اتصل بخدمة الترجمة التحريرية والشفهية (TIS) على الرقم 450 131 خلال ساعات عمل RTA (من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً). ويمكن أن تتصل TIS هاتفياً بـ RTA بدون تكلفة.

928.5 kB Download

Pocket guide for tenants - houses and units (Form 17a) Korean
v7 Jun22

주택 임대차 관리청(Residential Tenancies Authority, RTA)은 퀸즐랜드의 주거 임대 법률들을 관장하며, 모든 사람들이 만족할 수 있는 임대를 할 수 있도록 지원합니다. 저희는 임대차 정보 및 지원, 보증금 관리, 분쟁 해결, 조사 및 기소 그리고 교육 서비스를 제공합니다.

간편하게 휴대할 수 있는 세입자를 위한 간이 안내서 – 단독주택 및 유닛 (Form 17a)은 퀸즐랜드 주의 임대차에 관한 기본적인 내용들을 다루고 있습니다. 이 가이드는 세입자가 부동산을 임차하기 전에 해당 세입자에게 제공되어야 합니다.

통역사가 필요하시면, RTA의 근무시간(월-금, 8.30am–5pm) 중에 131 450번의 통번역 서비스(Translating and Interpreting Service, TIS)로 연락하시기 바랍니다. 이후 전화를 받은 TIS에서 무료로 RTA에 전화를 걸어줄 구 있습니다.

724.5 kB Download

Pocket guide for tenants - houses and units (Form 17a) Japanese
v7 Jun22

賃借人のためのポケットガイド- 一軒家と集合住宅(フォーム17a)

5ページに渡るこの便利なポケットガイドは、賃貸に関する基本事項を網羅しており、カラフルで読みやすく、ためになる内容です。本ガイドは物件を賃借する前に賃借人に渡されなければなりません。

「賃貸 - ルールを知ろう」ミニガイドは英語を含めて9ヶ国語で作成されていま

735.1 kB Download

Pocket guide for tenants - houses and units (Form 17a) Spanish
v7 Jun22

La Autoridad de Arrendamientos Residenciales (RTA) (Residential Tenancies Authority - RTA) administra las leyes de arrendamientos residenciales de Queensland y ayuda a que los arrendamientos den buenos resultados para todos. Proporcionamos servicios de información y ayuda para arrendamientos, gestión de depósitos en garantía, resolución de conflictos, investigaciones y procesamientos judiciales, y servicios educativos.

Nuestra práctica Guía de bolsillo para inquilinos, casas y apartamentos (Pocket guide for tenants – houses and units) (Formulario 17a) cubre los principios básicos del arrendamiento en Queensland. Esta guía se debe entregar a los inquilinos antes de que alquilen una propiedad.

Si necesita un intérprete, póngase en contacto con el Servicio de Traducción e Interpretación (Translating and Interpreting Service - TIS) en el 131 450, durante las horas de atención al público de la RTA (De lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5:00 de la tarde). Luego, el TIS puede llamar por teléfono a la RTA para usted de manera gratuita.

539.2 kB Download

Pocket guide for tenants - houses and units (Form 17a) Vietnamese
v7 Jun22


Cơ quan Đặc trách Thuê Nhà (RTA, Residential Tenancies Authority) thi hành luật thuê nhà ở tại Queensland và giúp mọi người thuê nhà suôn sẻ. Chúng tôi phổ biến thông tin và trợ giúp về thuê nhà, quản lý tiền thế chân, giải quyết tranh chấp, điều tra cũng như truy tố và dịch vụ giáo dục.

Cẩm nang bỏ túi dành cho người thuê nhà – nhà và căn hộ (unit) tiện dụng của chúng tôi (Mẫu 17a) có những thông tin cơ bản về thuê nhà tại Queensland. Người thuê nhà phải nhận được Cẩm nang này trước khi họ thuê nhà.

Nếu cần thông dịch viên, quý vị hãy liên lạc với Dịch vụ Thông phiên dịch (TIS) qua số 131 450 trong giờ làm việc của RTA (Thứ Hai–Thứ Sáu, 8:30 sáng–5:00 chiều). Sau đó TIS có thể gọi điện cho RTA cho quý vị mà quý vị bị tốn tiền.

651.4 kB Download
Was this page helpful?

Please note that we cannot respond to any comments made here. If you need a response, please contact us

Please select a reson